Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

0405 4362 420
Reposted fromjocicausa jocicausa viaGunToRun GunToRun
0645 969c 420
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
crail

September 28 2017

1466 f1c9 420

pierotoffano:

pierotoffano

arianna kodama

Reposted fromnudes nudes viahormeza hormeza
0676 75f4 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viahormeza hormeza
crail
1755 9fbc 420
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
crail
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
crail
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
5443 e63b 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
crail
7062 8f38 420
Reposted fromkudlaty kudlaty viahormeza hormeza
crail
Reposted fromshakeme shakeme

September 19 2017

crail
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
crail
9784 ff0f 420
Reposted fromwazelina wazelina viaGunToRun GunToRun
crail
crail

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaGunToRun GunToRun
crail
Reposted fromposzum poszum
crail
2882 9a5a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
crail
5514 bdac 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
crail
5447 3f43 420
Reposted fromgingillo gingillo viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl